Карта сайта

Карелия - Karjala (2 стр)

Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan syntysanat on lausunut Suuri Lokakuu, joka on ainiaaksi vapauttanut karjalan kansan sosiaalisesta ja kansallisesta sorrosta. Kesäkuun 8. päivänä 1920 Yleisve-näläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea hyväksyi V. I. Leninin aloitteesta Päätöksen Karjalan Työkommuunin perustamisesta. Karjalan työtätekevien toivomuksesta Yleis-venäläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea ja VSFNT:n Kansankomissaarien Neuvosto päätöksellään heinäkuun 25. päivänä 1923 muuttivat Karjalan Työkommuunin Karjalan Autonomiseksi Sosialistiseksi Neuvostotasavallaksi.

Kommunistisen puolueen johdolla, SNTL:n tasa-arvoisten kansojen ystävällisessä vel-jesperheessä Karjalan työtätekevät ovat Neuvostovallan vuosina päässeet suuriin saavutuksiin poliittisessa, taloudellisessa ja so-siaali-kulttuurisessa elämässä. Tuntemattomiksi ovat muuttuneet ja uudistuneet vanhat, perinteelliset teollisuusalat — metsäteollisuus ja puunjalostus. Samalla on syntynyt uusia, nopeasti kehittyviä teollisuusaloja, sellaisia kuten energetiikka, ja traktorinrakennus, selluloosa- ja paperiteollisuus sekä värimetallurgia, radiotekninen teollisuus ja koneenrakennus, vuoriteollisuus ja laivanrakennusala. Perusteellisia muutoksia on tapahtunut myös maataloudessa. Neuvostovallan vuosina meidän seudullamme on kasvanut uusia kaupunkeja: Segeza, Kontupohja, Belomorsk, Karhumäki sekä työläisasutuksia. Tasavaltamme pääkaupunki Petroskoi on tullut huomattavaksi teolliseksi ja kulttuuriseksi keskukseksi. Kaupunki on palkittu Työn Punaisen Lipun kunniamerkillä.

Hyvällä menestyksellä kehittyy ja edistyy kulttuuri, joka on sosialistinen sisällöltään, kansallinen muodoltaan, internationaalinen

sanomaltaan ja luonteeltaan. Karjalan kirjailijain teoksia julkaistaan suomeksi ja venäjäksi. Karjalan taiteilijain ja muusikkojen luomukset ovat laajasti tunnettuja. Tasavallassa on käytännössä ratkaistu tehtävä, että jokainen nuorukainen ja neitonen saisi keskikoulusivistyksen. Kolme korkeakoulua, teknikumit, teknilliset ammattiopistot valmentavat ammattipäteviä asiantuntijoita talouden ja kulttuurin monille aloille. Tärkeäksi tieteelliseksi keskukseksi on tullut SNTL:n Tiedeakatemian Karjalan filiaali. Neljä ammattiteatteria, Kulttuuripalatsit, elokuvateatterit, klubit, kirjastot palvelevat tasavaltamme asukkaita. Karjalan työtätekevien aineellinen ja kulttuurinen elintaso nousee jatkuvasti.

Kaikki tämä todistaa kirkkaasti, kuinka voitokkaita ovat leniniläinen kansallisuuspolitiikka, neuvostojen yhteiskunta- ja valtiojärjestelmä, suurenmoisen Synnyinmaamme kansojen ystävyys.

Saavutuksistaan kansantalouden ja kulttuurin kehittämisessä Karjalan tasavalta on palkittu Synnyinmaan korkein palkintoin — Leninin kunniamerkillä, Lokakuun Vallankumouksen kuunniamerkillä ja Kansojen ystävyyden kunniamerkillä. Uhrautuvasta työstään tuhansia Karjalan työtätekeviä on palkittu Neuvostoliiton kunniamerkeillä ja mitaleilla. Parhaille työntekijöille on myönnetty Sosialistisen Työn Sankarin kunniakas nimi.

Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto on olemassa 60 vuotta. Tasavertaisten kansojen suuressa sopuisassa perheessä elävät ja uurastavat myös Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan kansalaiset. Lie ovat täynnä intoa ja tahtoa omalla työllään osallistua NKP:n 26. edustajakokouksen päätösten täyttämiseen kommunismin riemuvoiton hyväksi.

k01_0026A.jpg
Велики лесные богатства Карелии. Чтобы c годами они не оскудевали, большое внимание уделяется охране и воспроизводству леса Разностороннюю и полезную работу по изучению и охране леса ведут школьные лесничества
k01_0027.jpg
Valtavia ovat Karjalan metsärikkaudet. Jotta vuosien niittaan metsämme eivät ehtyisi, tasavallassa kiinnitetään suurta huomiota metsien suojeluun ja metsänislutustöihin Kiitettävää ja hyödyllistä työtä metsien tutkimiseksi ja suojelemiseksi tekevät koululaisten metsänhoitoalueet
k01_0028A.jpg
Машиностроение и металлообработка — особенно быстро развивающиеся отрасли промышленности. Сегодня наша республика производит трелевочные тракторы, машины и оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, алюминий, различные станки и приборы, рыболовные суда.
k01_0029.jpg
Koneenrakennus ja metallinkäsittely ovat erikoisen vauhdikkaasti kehittyviä teollisuusaloja. Tasavaltamme tuottaa tänä päivänä juontaustraktoreita, koneita ja kalustoa selluloosa- ja paperiteollisuuden tuotantolaitoksille, alumiinia, erilaisia työstökoneita ja laitteita, kalastusaluksia.
k01_0030A.jpg

Тракторы Онежского тракторного завода, продукция объединения «Петрозаводскмаш» широко известны за пределами Карелии

Onegan traktoritehtaan traktorit, »Petrozavodskmas»-yhtymän tuotteet ovat laajasti tunnettuja kaukana Karjalan ulkopuolella

k01_0031.jpg
k01_0032A.jpg

Калевальский район — родина всемирно известного народного эпоса «Калевала» Легендарная «сосна Лённрота». По преданию, Под этой сосной замечательный ученый Элиас Лённрот записывал руны «Калевалы». Большой популярностью у жителей Калевальского района пользуются выступления местного народного театра

k01_0033.jpg

Kalevalan piirin laulumailla on syntynyt maailmankuulu kansaneepos Kalevala I nrunomainen Lönnrotin mänty. Kertoman mukaan tämän männyn juurella tunnettu tiedemies Elias Lönnrot kirjoitteli muistiin Nnlevalan runoja

Suurta suosiota nauttivat Kalevalan piirin asuikkain keskuudessa paikallisen Kansanteatterin esitykset

k01_0034A.jpg
В Калевальском районе несколько тысяч озер - от маленьких лесных ламбушек до велича-ного Куйто. Многие озера соединены между собой порожистыми бурными реками
k01_0034B.jpg
Kalevalan piirissä on muutamia tuhansia järviä, jos lasketaan mukaan pienet metsäiammet ja mahtava Kuitto. Vuolaat koskirikkaat virrat yhdistävät keskenään monia järviä
k01_0036.jpg
k02_0001.jpg

В Калевальском районе среди нетронутой тайги на базе богатейших месторождений железной руды сооружается Костомукшский горно-обогатительный комбинат

Растет новый город Костомукша

k02_0002A.jpg
Kalevalan piirissä, koskemattomien korpien kesken, rikkaan rautamalmiesiintymän pohjalta rakennetaan Kostamuksen rautamalmirikastamoa Rikastamon mukana kasvaa uusi kaupunki Kostamus
k02_0003.jpg

Советская Карелия — крупный производитель бумаги, целлюлозы, бумажных мешков, картона. Она дает третью часть выпускаемой в СССР газетной бумаги, десять процентов целлюлозы.

Деревообрабатывающие предприятия производят пиломатериалы, стандартные дома, лыжи, фанеру, мебель и другие изделия.

k02_0004A.jpg

Neuvosto-Karjala tuottaa valtavan määrän sanomalehtipaperia, selluloosaa, voimapaperisäkkejä, kartonkia. Tasavalta valmistaa kolmanneksen siitä sanomalehtipaperista, jota Neuvostoliitossa tuotetaan, sekä kymmenen prosenttia selluloosasta.

Puunjalostuksen tuotantolaitokset valmistavat sahatavaraa, tehdastekoisia puutaloja, suksia, faneeria, huonekaluja ja muita tuotteita.

k02_0005.jpg
k02_0006.jpg
k02_0007A.jpg
Сегежа — город, выросший за годы Советской власти. Здесь работает целлюлозно-бумажный комбинат •— крупный промышленный комплекс по производству бумажных мешков и целлюлозы
k02_0007B.jpg
Segezan kaupunki on kasvanut Neuvostovallan vuosina. Kaupungissa toimii selluloosa- ja paperikombinaatti — valtava teollisuuslaitos, joka tuottaa voimapaperisäkkejä ja selluloosaa
k02_0008.jpg
k02_0009.jpg
Город Кондопога. Здесь началось рождение карельской энергетики и промышленности. Построенный по указанию В. И. Ленина Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат вырос в крупнейшее предприятие по производству газетной бумаги
k02_0010A.jpg
Kontupohjan kaupunki. Täällä on saanut alkunsa Karjalan energetiikan ja teollisuuden synty. V. I. Leninin ohjeiden mukaan rakennettu Kontupohjan selluloosa- ja paperikombinaatti on kasvanut valtavaksi sanomalehtipaperia tuottavaksi laitokseksi
k02_0011A.jpg
Всесоюзной известностью пользуется санаторий «Марциальные воды». Санаторий открыт в 1964 году на месте первого русского курорта, возникшего при Петре I на базе железистых минеральных источников
k02_0011B.jpg
Kuuluisaksi kautta koko maamme on tullut parantola Martsialnyje vody. Parantola alkoi toimia 1964 samassa paikassa, missä vielä Pietari I aikoihin rautapitoisilla vesilähteillä avattiin Venäjän ensimmäinen kylpylä